انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان سیستم های کنترل و ابزاردقیق» در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به همت جمعی از سازندگان معتبر، با مأموریت حمایت همه جانبه و اثربخش از سازندگان داخلی سیستم های کنترل و ابزاردقیق و بهبود محیط کسب و کار ایشان و حداکثرسازی سهم این شرکت ها از بازار داخلی و در نتیجه، کاهش وابستگی صنعت کشور به شرکت های خارجی و ایجاد اشتغال برای نیروهای متخصص کشور تأسیس شد.