اعضای هیات مدیره کانون / انجمن

حسین فرهادی
حسین فرهادیرئیس هیات مدیره
 علیرضا درهمی
علیرضا درهمیخزانه دار
حسین قربانی
حسین قربانیاعضا هیئت مدیره
وحید تیموری
وحید تیموریدبیر

سایر اعضا

امیر یعقوبی
امیر یعقوبی
محمد امید حاجی عظیم
محمد امید حاجی عظیم

بازرسان

برای عضویت و پیوستن به انجمن اسکا راهنمای عضویت را مطالعه نمائید.

انجمن صنفی سازندگان سیستم های کنترل و ابزار دقیق